HomeЮморRelated VideosMore From: Oyuncu1 Ege

Google nasıl tema ve uzantı eklenir-yapılır? Yardım Videosu

2 ratings | 29 views
Google'e-a temalara gitmek için bu kodu aramaya yapıştırın --------------------------------------------- https://chrome.google.com/webstore/category/themes ✔Test Edildi %100 de %100 Ayarlanabilir.✔
Category: Юмор
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Oyuncu1 Ege (1 month ago)
Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın!
Oyuncu1 Ege (1 month ago)
Beğendiyseniz beğen tuşuna abanın ve abone olun!
Crazy Çocuk (1 month ago)
:D tşkr
Oyuncu1 Ege (5 months ago)
Pardon nasıl Uzantı ve Arkaplan olucaktı

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.