HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: KrayKen

CÙNG CHƠI BATTLEFIELD 1 - SINGLE PLAYER PHẦN 1

50 ratings | 1063 views
✔CÙNG CHƠI BATTLEFIELD 1 - SINGLE PLAYER PHẦN 1. ✔ Lịch upload games: 6-7h sáng hằng ngày. Có thể 4-5h chiều nếu video nếu seri nào có nhiều bạn theo dõi. ✔ Fanpage: https://www.facebook.com/KrayKen-Gaming-634253580061796/ ✔ Nếu các bạn thích video thì nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của mình để có thêm động lực làm nhiều video gameplay nữa nhé. Thanks all!! ✔ Nội dung game: Mô phỏng lại 5 nhân vật của trong chiến tranh thế giới thứ 1. bạn sẽ được vào vài từng nhân vật qua các phân cảnh khác nhau.
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
Vũ Lê (1 year ago)
anh toàn chơi game đẹp, cần mua và hay mà sao it sub thế nhỉ?
Hoang Van (2 years ago)
Game đẹp vkl.
God Egypt (2 years ago)
hay quá anh ơi

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.